Algemene voorwaarden

Verplichtingen Snuffelsnoet

Snuffelsnoet verzorgt uw dieren naargelang uw wensen, die u aangeeft aan de hand van het aanvraagformulier voor reservatie en tijdens het kennismakingsgesprek.  Extra wensen die niet standaard vermeld zijn in het takenpakket, worden opgenomen in de klantenfiche onder punt ‘extra diensten’.

Volgende taken zijn inbegrepen in de oppasdienst : kennismakingsgesprek, sleutellabel, basiszorg voor het huisdier (toedienen van voedsel, reinigen voederbak, speeltijd), opruimen ‘ongelukjes’, ophalen en terugbrengen sleutel.

Snuffelsnoet zal bij een vermoeden van ziekte, contact opnemen met de dierenarts opgegeven door de eigenaars.  Indien nodig brengt Snuffelsnoet een bezoek aan de desbetreffende dierenarts.  Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.  Deze kosten zal Snuffelsnoet verrekenen bij opmaak van de eindafrekening.  In geval van ziekte van het huisdier zal Snuffelsnoet de eigenaar onmiddellijk op de hoogte brengen.  Bij onverwacht overlijden van een dier zal Snuffelsnoet contact opnemen met de klant of de contactpersoon in geval van nood om te overleggen welke stappen moeten ondernomen worden.

Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht Snuffelsnoet niet bij machte is om oppas en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Snuffelsnoet de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.  Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op Snuffelsnoet verhaald worden.

Een reservatie of dienst kan steeds door Snuffelsnoet geweigerd worden.

Verplichtingen klant

De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat de toegangsdeur, de sleutel en het slot goed functioneren.  Snuffelsnoet dient in het bezit te zijn van de sleutel minimum 1 dag voor vertrek van de eigenaar.  Snuffelsnoet zal de sleutel zelf ophalen na afspraak.  Indien er tijdens het toezicht derde personen (bv. poetsvrouw, familieleden, …) zullen aanwezig zijn in het huis dient de eigenaar zowel deze personen als Snuffelsnoet op de hoogte te brengen.  Gelieve dit dan ook te vermelden bij het maken van uw reservatie.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen indien er derden in de woning aanwezig zijn tijdens de gehele oppasperiode.

De eigenaar zorgt dat alle noodzakelijke middelen voor de verzorging aanwezig zijn : droogvoer en/of nat voer, drinkwater, kattenbakvulling, schoonmaakproducten, plastic zakjes voor afval, stofzuiger en het paspoort van het huisdier.  Indien wij zelf extra voedsel moeten aankopen is dit ten last van de klant, en zullen wij dit verrekenen bij opmaak van de eindafrekening.

Schade

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat al zijn/haar dieren opgenomen zijn in de familiale polis.

Indien wij schade berokkenen aan uw woning, inboedel of dieren, zullen wij onze verzekering hiervoor aanspreken en deze onmiddellijk op de hoogte brengen.  Gelieve er rekening mee te houden dat wij aan een franchise/eigen risico van € 250,00 gebonden zijn.

Tarieven en betaling

Tarieven (inclusief BTW) worden vermeld op onze website en liggen vast bij reservatie.  Snuffelsnoet kan deze aanpassen indien er extra diensten dienen verleend te worden.

Bij de bevestiging van de reservatie is de klant onmiddellijk 50 % van het totaalbedrag bij wijze van definitieve reservatie.  Het resterende saldo is betaalbaar maximum 7 dagen na het einde van de oppastaak door overschrijving op rekening nummer BE33.7360.5905.1846.

Bij bevestiging van een reservatie wordt deze in onze planning ingeboekt.  Wij aanvaarden een aanvraag tot annulatie enkel mits het voorleggen van een schriftelijk bewijs (ziekte of overlijden).  Ook indien er op voorhand geen voorschot betaald werd is de reservatie bindend.  Bij annulatie van een onbetaalde reservatie zullen wij het onbetaalde voorschot factureren conform onze algemene voorwaarden.

De afrekeningen zijn betaalbaar op hun vervaldatum op de bankrekening van Snuffelsnoet : BE33.7360.5905.1846.

Alle afrekeningen zullen geacht worden te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijk protest per aangetekend schrijven binnen de 3 dagen na verzending van de eindafrekening.

Bij niet betaling op de vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op het bedrag van de afrekening :

a. aanmaningskosten verschuldigd van € 5,00 per rappel en eventuele bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.

b. verwijlinteresten verschuldigd van 12 % per jaar vanaf de vervaldag tot de datum van de volledige betaling.

c. evenals een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 1.500,00.

Alle mogelijke invorderingskosten vallen ten laste van de klant.  De niet betaling van een afrekening op haar vervaldag maakt alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar;

Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Vlaanderen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Bij het maken van een reservatie gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Schuiven naar boven