Privacyverklaring

Snuffelsnoet neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.  Hieronder leggen wij uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Snuffelsnoet, Schranshoeveweg 9 te 2520 Ranst (Emblem), ondernemingsnummer BE0729.591.438.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Snuffelsnoet gegevens ?

Snuffelsnoet verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor dierenverzorging, diensten van het trimsalon en dierenoppas.  Deze activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u afspreken.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.  Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Snuffelsnoet ?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw huisdieren en alle andere gegevens in dat verband.  Meestal geeft u deze zelf in bij het maken van een reservatie.

Hoe verzamelt Snuffelsnoet uw gegevens ?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren, e-mails, dan wel elektronische) formulieren invult.  Soms gebeurt dit ook via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. Als u onze website bezoekt verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Snuffelsnoet ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten.  Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden ?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer en boekhouding door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.  Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven.  Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen.  In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derden. 

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en indien nodig, laten verbeteren of wissen.  Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@snuffelsnoet.be met een bewijs van uw identiteit.  Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Snuffelsnoet uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Schuiven naar boven